BIOREGIO: Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály

tl_files/download/dokumenty/KH2020/BIOREGIO materials/BIOREGIO_master_image_web_1.jpg
 
Názov projektu
 
PGI01963 - BIOREGIO: Regional cirular economy models and best available technologies for biological streams
 
 
 
Doba riešenia projektu
1. január 2017 - 31. december 2021
 
Financovanie projektu
1 531 881,- EUR
 
Ciele projektu
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj sa  zapojili do významného medzinárodného projektu s názvom BIOREGIO. Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Koordinátorom projektu je Lahti University of Applied Sciences (Fínsko).
 
Cieľom projektu je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov. Konzorcium projektu BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať  poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Projekt, ktorý sa začal v januári 2017 bude trvať 5 rokov (do 31.12.2021).
 
Prínos projektu k biohospodárstvu
 
Kolektívne poznatky partnerov projektu BIOREGIO zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, napr. ekosystémy, siete a administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov.
Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj  príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú k nevyhnutnému prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej EÚ.
 
Medzinárodné financovanie umožňuje spoluprácu
 
Program Interreg Europe poskytol na projekt BIOREGIO 1,5 milióna EUR. Program Interreg Europe je najväčší z programov európskej územnej spolupráce a pomáha regiónom v celej Európe zavádzať a rozvíjať lepšie politiky.
 
Partneri
 
Univerzita aplikovaných vied Lahti (Fínsko),
 
Regionálna rada Päijät-Häme (Fínsko),
 
Regionálne Ministerstvo životného prostredia (Španielsko),
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko),
 
Aristotelova univerzita v Solúne (Grécko),
 
Región Centrálne Macedónsko (Grécko),
 
Národný výskumný a vývojový ústav pre chémiu a petrochémiu (Rumunsko),
 
Asociácia poľnohospodárskych komôr v atlantickom priestore (Francúzsko)
 
Projekt sa týka nasledujúcich politických nástrojov:
 
Sustainable growth and jobs 2014 – 2020, Finland´s Structural Fund Programme
ERDF Regional Operational Programme Castilla La Mancha
Central Macedonia Operational Programme
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
Regional Operational Programme 2014 - 2020 for Romania
Operational Programme Pays de la Loire ERDF-ESF 2014 – 2020
 
 
Aktivity projektu BIOREGIO: