Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky a ďalšie možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU v Nitre, ktorý už tradične organizuje Kariérne centrum SPU v spolupráci s fakultami SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Začiatkom októbra sa uskutočnila pracovná návšteva SPU v Nitre zástupcov Bielocerkevskej národnej agrárnej  univerzity (BNAU) na Ukrajine. Jej cieľom bolo naštartovať intenzívnu bilaterálnu spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania, výskumu i kultúry. V týchto dňoch - od  19. do 21. novembra, delegácia manažmentu BNAU a predstaviteľov fakúlt, vedená rektorom prof. Dr. Anatolijom Danylenkom, opätovne navštívila SPU v Nitre. V rámci programu prebehli rokovania s vedením SPU a fakúlt, následne rektori oboch univerzít podpísali Akčný plán, ktorý konkretizuje oblasti spolupráce pre rok 2018.

vložil: Renáta Chosraviová

Zástupcovia SPU v Nitre navštívili od 12. do 17. novembra Vietnamskú národnú poľnohospodársku univerzitu v Hanoji (VNPU).

vložil: Renáta Chosraviová

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Tento rok rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanov fakúlt, ocenil osemnástich študentov.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov organizovali 11. novembra na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU seminár Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka. Keďže Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude mať zásadný vplyv na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka SR a diskusia o SPP sa zintenzívňuje, zameraný bol na túto problematiku.