Dĺžka pobytu:

  • Minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (okrem času potrebného na cestovanie).
  • V prípade výučby je podmienkou min. 8 hodín výučby (pri mobilite trvajúcej do 1 týždňa), resp. vyšší počet hodín (8 hodín za každý týždeň mobility).

 

Podmienka existencie Erasmus+ dohody:

V prípade mobility výučby (STA) musí medzi univerzitou a vysokoškolskou inštitúciou v jednej z vyššie uvedených krajín existovať Erasmus+ inter-inštitucionálna zmluva. Prehľad uzavretých Erasmus+ dohôd nájdete tu.

Školenie zamestnanca (STT) sa dá realizovať v akejkoľvek inštitúcii zapojenej do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jeho veľkosť, právnu formu, na hospodárskom odvetví, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálneho hospodárstva (patria sme aj fyzické osoby). Prijímajúcu inštitúciu na školenie si hľadá zamestnanec sám s tým, že obsahová náplň školenia by mala byť relevantná k zameraniu jeho práce. Na účasť na školení sa nevyžaduje podpísaná Erasmus+ inter-inštitucionálna zmluva s prijímajúcou inštitúciou. Avšak pokiaľ je prijímajúcou inštitúciou na školenie vysokoškolská inštitúcia, musí mať pridelenú tzv. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education.

 

Grant na mobilitu:

  • grant pozostáva z dvoch kategórií nákladov – cestovné a pobytové.
  • Pre kategóriu pobytových nákladov sú všetky krajiny participujúce v programe Erasmus+ rozdelené do 3 pásiem, ktoré majú fixne stanovenú výšku denného pobytového grantu.
  • Pre kategóriu cestovných nákladov je fixne stanovená výška cestovného grantu podľa definovaných vzdialenostných pásiem.

V oboch kategóriách nákladov platí, že Erasmus+ grant je maximálnym a zároveň fixným finančným príspevkom na pobyt, ktorý patrí každému zamestnancovi bez ohľadu na výšku jeho reálnych nákladov na pobyt. V prípade, že reálne náklady (pobytové alebo cestovné) sú nižšie ako fixný Erasmus+ grant, grant patrí zamestnancovi celý. V prípade, že reálne náklady (pobytové alebo cestovné) sú vyššie ako fixný Erasmus+ grant, zvyšné nárokovateľné cestovné náhrady financuje iný zdroj.

Sadzby grantov pre Erasmus+ mobilitu zamestnancov pre akad. rok 2021/2022

 

Kontakt:

Mgr. Mária Baková, maria.bakova@uniag.sk, kl. 5550