Doklady zahraničného uchádzača o štúdium

Každý uchádzač o štúdium študijného programu I., II. a III. stupňa uskutočňovaného na príslušnej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len "SPU") musí k prihláške (Application Form) priložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý mu bol vydaný uznanou strednou alebo vysokou školou v zahraničí.
 
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných uznanou zahraničnou strednou školou vydáva okresný úrad v príslušnom kraji podľa pobytu uchádzača alebo podľa sídla vysokej školy, ktorým je v prípade SPU Okresný úrad v Nitre.
 
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných uznanou zahraničnou vysokou školou vydáva:
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v prípade, ak uchádzač žiada o uznanie stupňa vzdelania podľa medzinárodných zmlúv (ak doklad o vzdelaní bol vydaný v niektorom z týchto štátov) alebo v prípade, ak žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, aký má v doklade uvedený uchádzač,
- vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, aký má v doklade uvedený uchádzač (zoznam vysokých škôl v SR a študijných odborov).
 

Doklady uchádzača o štúdium na

I. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra (postup pri vybavovaní uvedených dokladov).
 • Životopis
 • Doklad o úhrade poplatku
Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách jednotlivých fakúlt.
 

II. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form s nasledujúcimi prílohami:
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na ministerstve)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

alebo

- vysoká škola v Slovenskej republike (pozri si zoznam vysokých škôl v SR a študijných odborov).

Postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pre doklad v rovnakom alebo príbuznom odbore, v akom sa uskutočňuje vzdelávanie na vysokej škole v SR

 • Výpis absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia (dodatok k diplomu)
 • Životopis
 • Doklad o úhrade poplatku
Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách fakúlt.
 

III. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form s nasledujúcimi prílohami:
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na ministerstve)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

alebo

- vysoká škola v Slovenskej republike (pozri si zoznam vysokých škôl v SR a študijných odborov).

Postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pre doklad v rovnakom alebo príbuznom odbore, v akom sa uskutočňuje vzdelávanie na vysokej škole v SR

 • Výpis absolvovaných predmetov na II. stupni štúdia (dodatok k diplomu)
 • Životopis
 • Doklad o úhrade poplatku
 • Osobný dotazník

Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách fakúlt.