Doklady zahraničného uchádzača o štúdium

Každý uchádzač o štúdium študijného programu I., II. a III. stupňa uskutočňovaného na príslušnej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len "SPU") musí k prihláške (Application Form) priložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý mu bol vydaný uznanou vysokou školou v zahraničí.
 
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou uznanou strednou školou vydáva okresný úrad v príslušnom kraji podľa pobytu uchádzača alebo podľa sídla vysokej školy, ktorým je v prípade SPU Okresný úrad v Nitre.
 
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou uznanou vysokou školou vydáva buď vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, aký má v doklade uvedený uchádzač. V prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 

Doklady uchádzača o štúdium na

I. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra (postup pri vybavovaní uvedených dokladov).
 • Životopis
 • Doklad o úhrade manipulačného poplatku
Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách jednotlivých fakúlt.
 

II. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou - rozhodnutie vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní (postup pri vybavovaní uvedených dokladov)

alebo

 • Rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (postup pri vybavovaní uvedených dokladov).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
 • Výpis absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia (dodatok k diplomu)
 • Životopis
 • Doklad o úhrade manipulačného poplatku
Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách fakúlt.
 

III. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou - rozhodnutie vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní (postup pri vybavovaní uvedených dokladov)

alebo

 • Rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (postup pri vybavovaní uvedených dokladov).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
 • Výpis absolvovaných predmetov na II. stupni štúdia (dodatok k diplomu)
 • Životopis
 • Doklad o úhrade manipulačného poplatku
 • Osobný dotazník

Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách fakúlt.