Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí

Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí -- výzva OPVaV-2009/2.2/04-SORO

 • Názov projektu 

  Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí
 • Doba realizácie projektu

   01/2011 - 10/2013
 • Cieľ projektu

   Cieľom projektu je výskum a inovácia technologických procesov výroby bioproduktov, spracovania biopotravín pre zdravú výživu ľudí a ich transfer do praxe
 • Špecifické ciele projektu

  Podpora nezávislého výskumu orientovaného na reálne využitie výsledkov v agropotravinárskej praxi
 • Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu

  889 124,45 EUR
 • Projektový manažér na SPU v Nitre

  doc. Ing. Ján BRINDZA, CSc.

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja