Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre

Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre - výzva OPVaV-2008/5.1/01-SORO

  • Názov projektu

Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre

  • Doba realizácie projektu

 12/2008- 07/2010

  • Cieľ projektu

 Budovanie infraštruktúry SPU v Nitre a modernizácia jej vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, kde prebieha vzdelávací proces

  • Aktivity projektu

1.1 Nákup informačno-komunikačných technológií

2.1 Študentský domov Nová Doba SPU v Nitre

3.1 Zateplenie obvodových konštrukcií Fakulty ekonomiky a manažmentu

3.2 Prístavba multimediálnej sály

  • Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu

4 910 734,32 EUR

  • Fotogaléria

Fotodokumentácia priebehu realizácie aktivít projektu 
Kód ITMS: 26250120008 Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja