Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému

Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému - výzva OPVaV-2008/2.2/01-SORO

  • Názov projektu


Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému

  • Doba realizácie projektu


10/2009-03/2012

  • Cieľ projektu


Podpora výskumu aplikácie informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného systému

  • Aktivity projektu


1.1 Výskum agrotechnológie s priestorovo diferencovanými vstupmi

1.2 Výskum využitia IKT pri riadenom pohybe strojov po poli

2.1 Výskum znižovania emisií NOx do atmosféry aplikáciou znalostných technológií pri hospodárení na pôde

2.2 Výskum technológií znižujúcich emisie skleníkových plynov v živočíšnej produkcii

3.1 Vytvorenie útvaru transferu inovatívnych technológií do praxe

 

 Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu: 521 781,26 EUR

 
Webové sídlo projektu

http://itepag.uniag.sk

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja