VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY ZAMESTNANCOV

- VÝUČBA A ŠKOLENIE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 BOLA UZAVRETÁ

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 SÚ ZVEREJNENÉ

 

PRIHLÁŠKA musí obsahovať:

  • Program mobility (bližšie informácie v sekcii Pred mobilitou) v anglickom alebo slovenskom jazyku podľa

krajiny mobility, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom a vedúcim jeho pracoviska na SPU,

  • a stručný životopis záujemcu v slovenskom jazyku.

 

Kompletné dokumenty doručte do KZVaMVP do stanoveného termínu na predkladanie prihlášok.

 

Výberové konanie prebieha v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016 a Smernicou č. 7/2016.

Kritériá výberu: hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby alebo pracovného plánu s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre fakultu/univerzitu, v prípade zhodného hodnotenia sa uplatňujú nasledovné kritériá:

  • Kvalita predloženého programu výučby alebo pracovného plánu s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre fakultu/celouniverzitné pracovisko /univerzitu, 
  • Prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil, 
  • V prípade mobility zamestnanca za účelom školenia má prioritu nepedagogický zamestnanec pred pedagogickým, 
  • V prípade, mobility zamestnanca za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje aj v anglickom jazyku, 
  • Prioritu má mobilita do krajín kde je vyučovacím resp. komunikačným jazykom anglický jazyk, prípadne iný svetový jazyk, 
  • Prioritu má zamestnanec, ktorý má pracovný pomer na plný úväzok.

 

Zápisnica z výberového konania, ak. rok 2018/2019:

Zápis zo zasadnutia výberovej komisie pre mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019

Príloha 1: Sadzby platné v SR pre jednotkové náklady pre Erasmus+ mobilitu zamestnancov

Príloha 2: Prezenčná listina zo dňa 28.6.2018 z výberového konania pre výber zamestnancov na mobilitu zamestnanca v rámci programu Erasmus+

Príloha3: Konečný zoznam uchádzačov a ich náhradníkov na základe výsledkov výberového konania na mobility zamestnancov SPU v Nitre v rámci programu Erasmus+

Rozhodnutie prijaté dňa 28.5.2018 na zasadnutí komisie pre mobilitu zamestnancov na SPU v Nitre na výučbu a školenie v rámci programu ERASMUS+ ohľadom pridelených finančných prostriedkov, počtu miest a realizácie mobilít zamestnancov na akademický rok 2018/2019

 

Zápisnica z výberového konania, ak. rok 2017/2018:

Zápisnica z výberového konania Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie v ak.roku 2017/2018

Príloha 1: Sadzby platné v SR pre jednotkové náklady pre Erasmus+ mobilitu zamestnancov

Príloha 2: Konečný zoznam uchádzačov a ich náhradníkov na základe výsledkov výberového konania na mobility zamestnancov SPU v Nitre v rámci programu Erasmus+

Príloha 3: Prezenčná listina zo dňa 30.5.2017 z výberového konania pre výber zamestnancov na mobilitu zamestnanca v rámci programu Erasmus+

Rozhodnutie prijaté dňa 29.5.2017 na zasadnutí inštitucionálneho koordinátora Erasmus+ a fakultných koordinátorov Erasmus+ s ohľadom na pridelené finančné prostriedky, počet miest na realizácie mobilít zamestnancov na akademický rok 2017/2018 

 

Zápisnica z výberového konania, ak. rok 2016/2017:

Zápisnica z výberového konania Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie v ak.roku 2016/2017 - 1. časť

Zápisnica z výberového konania Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie v ak.roku 2016/2017 - 2. časť

Príloha 1: Výsledky výberového konania Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie v ak.roku 2016/2017

Príloha 2: Sadzby jednotkových nákladov Erasmus+ mobility zamestnancov na ak. rok 2016/2017