PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ STÁŽ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 – Student Mobility for Erasmus+ Traineeships

TERMÍN:

1. marca 2021 - 28. marca 2021

Po tomto termíne bude elektronický systém uzatvorený a prihlášku nebude možné podať !!!

Realizovanie mobilít bude prebiehať s ohľadom na situáciu okolo COVID-19 !!!

Dátumy a celkový priebeh programu Erasmus+ sa môžu meniť !!!

-----------------------------------------------------------------------------------

PRED MOBILITOU

-----------------------------------------------------------------------------------

PODMIENKY MOBILITY NA STÁŽ

Oprávnený uchádzač

O mobilitu za účelom stáže Erasmus+ sa môžu uchádzať študenti všetkých foriem ( interná a externá )a stupňov štúdia (Bc. Ing. a PhD.).

Budúci absolventi musia zrealizovať Erasmus+ absolventskú stáž najneskôr do 1 roka od ukončenia štúdia.

Miesto realizácie stáže

Stáž je možné realizovať v akejkoľvek verejnej alebo súkromnej organizácii, ktorá pôsobí na trhu práce napríklad:

 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby,
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE

Medzi organizácie, ktoré nie sú oprávnené prijímať študentov vysokých škôl na stáž sú:

Inštitúcie a agentúry EÚ, ktorých zoznam nájdete zverejnený na stránke. Ďalej k neoprávneným organizáciám patria subjekty riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

krajiny programu, kde je možné realizovať stáž:

 • členské štáty EÚ
 • nečlenské štáty EÚ – Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko

Študent musí realizovať mobilitu v krajine inej než je krajina vysielajúcej organizácie a krajina, v ktorej má študent ubytovanie počas štúdií.

MOBILITU ERASMUS+ stáž REALIZUJETE V RÁMCI VÁŠHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU ( teoreticky nadobudnuté skúsenosti prenesiete do praxe )

Dĺžka trvania stáže

Dĺžka stáže:  je minimálne 2 a maximálne 12 mesiacov

Študent sa môže zúčastniť stáže aj opakovane, najviac však v celkovej dĺžke 12 mesiacov na každom stupni štúdia (započítavajú sa už absolvované Erasmus+ študijné pobyty a stáže na danom stupni štúdia)

Napríklad: Ak študent bakalárskeho stupňa bol v 1. ročníku na 3-mesačnej stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte, môže ešte realizovať Erasmus+ stáž v maximálnej dĺžke 2 mesiace.

Finančná podpora

Na pokrytie zvýšených nákladov na stáž v zahraničí získava študent príspevok z Európskej komisie vo forme grantu v EUR na mesiac podľa krajiny:

- výška grantu sa môže meniť ( nemala by sa znižovať )

Skupina 1

720,- EUR

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko

 

Skupina 2

720,- EUR

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Holandsko, Portugalsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Španielsko

 

Skupina 3

670,- EUR

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

 

 

Inštitucionálny koordinátor:

Mgr. Vladislav Valach , erasmus@uniag.sk

 

Kontaktná osoba:

kontaktná osoba za Kanceláriu zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov

Mgr. Zuzana Kunová, zuzana.kunova@uniag.sk

 

Fakultní koordinátori:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy,

radovan.kasarda@uniag.sk, 037/641 4292

kontaktná osoba: Ing. Eva Demjanová, PhD.,  Eva.Demjanova@uniag.sk, 037/641 5860

pavilón A, 1.posch., č.dverí 10

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva          

Ing. Ľubomír Belej, PhD., fakultný koordinátor programu Erasmus+,

lubomir.belej@uniag.sk, 037/641 5824

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.,prodekanka pre zahraničné vzťahy,

natalia.turcekova@uniag.sk, 037/641 5897, Dekanát FEM, pavilón AS, 2.posch.

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

JUDr. Lucia Palšová, PhD., fakultný koordinátor programu Erasmus+,

lucia.palsova@uniag.sk, 037/641 5079, Katedrá práva FEŠRR, Farská ulica.

 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžnierstva

Ing. Mária Bihuňová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

maria.bihunova@uniag.sk, 037/ 641 5425, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, pavilón TD, prízemie,

č.d.121 (Tulipánova ul.7)

 

Technická fakulta

Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

katarina.kollarova@uniag.sk, 037/ 641 5408, pavilón M, 1. Posch.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. PRIHLÁŠKA NA STÁŽ

Prihlášku vyplňujete ONLINE. Po podaní prihlášky systém zobrazí status ODOSLANÁ.

V prípade technických problémov pri on-line vypĺňaní prihlášky adresujte prípadné otázky v pracovných dňoch od 8,30 do 15,30 na Helpdesk portálu STUDY ABROAD (Hotline: 0907 551 404) podpora@studyabroad.sk)

Pri vypĺňaní prihlášky postupujete nasledovne:

 1. Krok: Registrácia

Záujemca o mobilitu - stáž sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk.
Po registrácii príde na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol, potvrdenie o registrácii a aktivačný link. Následne sa študent môže prihlásiť a vyplniť prihlášku.

POZOR : ak ste sa už registrovali pri vypĺňaní prihlášky na ERASMUS+ štúdium, druhý krát sa registrovať nemusíte, ale sa prihlásite už ako registrovaný účastník !

 1. Krok: Vyplnenie Prihlášky

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška – „Application Form“ na stránke https://www.studyabroad.sk/.

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

 • Štátna príslušnosť, národnosť:dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom
 • Špecializácia– uveďte študijný odbor
 • E-mail: e-mail, ktorý používate prioritne – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
  POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!
 • Ročník: v akademickom roku 2020/2021
 • V časti Inštitúcia, si v poli Vyberte z ponuky organizácia, alebo škola a doplníte informácie : názov, krajina, adresa, www stránka, e-mail kontaktnej osoby
 • Do poľa „Notes“ môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN alebo inú študentskú organizáciu na SPU.                                    Reprezentujem školu v športe...a pod.

Po potvrdení správnosti údajov (tlačidlo POTVRDIŤ), študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

 1. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:

 • výpis známok postačí verzia z UIS systému ( kontaktujte zuzana.kunova@uniag.sk a zašlite email s požiadavkou na vystavenie dokumentu ) - povinná príloha
 • motivačný list v jazyku v ktorom budete komunikovať na stáži – povinná príloha
 • CV v jazyku štúdia ( SJ, alebo AJ)  – povinná príloha
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (dokument máte priložený na stiahnutie ) – povinná príloha
 • Pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, resp. predbežný súhlas so stážou zaslaný emailom - povinná príloha
 • Povinná príloha pre doktorandov – potvrdenie od školiteľa, že povoľuje účasť na štáži
 1. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

Po vyplnení Prihlášky a priložení všetkých povinných príloh, študent stlačením tlačidla Odoslať zmení stav prihlášky z “Nová” na “Odoslaná”.

Manuál k online prihlasovaniu cez STUDY ABROAD:

http://www.uniag.sk/sk/povinna-dokumentacia-k-vyberovemu-konaniu/ (bod 9. Manuál study abroad)

V prípade otázok, alebo nejasností kontaktujte : zuzana.kunova@uniag.sk

Po zaslaní prihlášky / povinných príloh a ukončení prihlasovania (po 28.3.2021 ) bude Vaša prihláška akceptovaná do výberového konania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • VÝBER STÁŽISTU

Výberové kritériá

 • študijné výsledky
 • znalosť cudzieho jazyka
 • motivácia                                                                                                                                                                                                             

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miest pre Erasmus stáž vypisuje KZVaMP, realizuje sa na fakulte a výberovú komisiu zostaví fakultný koordinátor.

Výsledky

Predbežné výsledky výberového konania budú zasielané emailom + zverejnené na webe SPU.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility:

http://www.uniag.sk/sk/vnutorne-predpisy-4946/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------