Hlavnou úlohou a poslaním Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej „univerzita“ alebo „SPU“) je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v rámci európskeho priestoru. Cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa uplatní na trhu práce. SPU poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia a v programoch celoživotného vzdelávania. Má priznané práva na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Svojím vedeckým a vzdelávacím zameraním je jedinou univerzitou v SR (v rámci unikátnych študijných odborov a realizovaných študijných programov), ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Externé hodnotenie kvality vzdelávania na SPU sa realizuje na národnej úrovni, ktoré zabezpečuje Akreditačná komisia. Po komplexnej akreditácii vysokých škôl v SR v roku 2014 SPU obhájila status univerzity.

Univerzita má vnútorný systém hodnotenia kvality postavený na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia kvality vysokých škôl, ktorý bol vytvorený podľa:

  • európskych noriem a štandardov ESG 2015 (European Standards and Guidelines, ESG),
  • všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
  • štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií,
  • kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality,
  • kritérií ratingových agentúr,
  • smerníc upravujúcich implementáciu európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

SPU získala prestížne medzinárodné ocenenie ECTS Label (na obdobie rokov 2010 - 2013 a 2013 - 2016) a ocenenie Diploma Supplement Label (2013 - 2016) udelené Európskou komisiou.

Univerzita sa v roku 2016 zapojila do súťaže o „Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu“, ktorá je najvyšším ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. V sektore verejných správ univerzita získala „Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie“.

Študijný program krajinná a záhradná architektúra ponúkaný Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre je uznaný a akreditovaný Medzinárodnou federáciou krajinných architektov - IFLA Europe už od roku 2012. V roku 2018 bol program opätovne vyhodnotený a získal akreditáciu IFLA Europe na ďalších 5 rokov (2018-2023).

Na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre sa 5. a 6. decembra 2019 uskutočnila EUR-ACE akreditácia študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia.  Značka EUR-ACE garantuje, že študijný program spĺňa najvyššie európske štandardy kvality.

Absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú študenti spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi, jednoduchšie získajú príležitosti pre mobility v rámci EÚ, ich akademická kvalifikácia bude uznávaná autorizovanou agentúrou. Študijný program Technickej fakulty SPU v Nitre riadiace systémy vo výrobnej technike je akreditovaný v rámci systému EUR-ACE od 1. januára 2020.