Vedecké kvalifikačné stupne

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa na SPU v Nitre priznáva uchádzačom, ktorí sú už nositeľmi vedeckej hodnosti CSc., resp. PhD. a spĺňajú Vedeckou radou SPU schválené a platné minimálne kritériá pre habilitačné konanie na príslušnej fakulte (s výnimkou požiadavky na plnenie pedagogickej činnosti), kde je uchádzač zamestnaný.

Vedecký kvalifikačný stupeň I sa na SPU v Nitre priznáva uchádzačom, ktorí už dosiahli titul vedeckú hodnosť DrSc. Vedecký kvalifikačný stupeň I (VKS) sa môže priznať uchádzačom, ktorí k žiadosti doložia potvrdenie Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH), že spracovali a odovzdali doktorskú dizertačnú prácu a bolo začaté jej oponentské konanie. Výnimkou môžu byť zamestnanci, ktorých vedecká produktivita výrazne prekračuje kritériá SKVH pre konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc. s dôrazom na kvalitu a počet vedeckých publikácií a citácií. Splnenie indikátorov pedagogickej činnosti v rámci minimálnych kritérií habilitačného či inauguračného konania na fakulte sa od uchádzača nevyžaduje. Vedecký kvalifikačný stupeň I sa môže priznať aj docentom a profesorom.

 

Predkladanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného  stupňa IIa a I

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhoduje o priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I na návrh organizácie, v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere.

Návrh na priznanie VKS IIa alebo I predkladá vedúci pracoviska (katedry), na ktorej vedecký pracovník pôsobí, a to v úzkej spolupráci s uchádzačom, Atestačnej komisii SPU v Nitre (Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality R-SPU).

Súčasťou návrhu sú nasledovné dokumenty:

a) Profesný životopis zamestnanca z hľadiska jeho odborného a vedeckého vývoja,

b) Úvodný list návrhu,

c) Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa  IIa  a  I,

d) Hodnotenie zamestnanca vedúcim pracoviska, v ktorom sa výstižne uvedú výsledky jeho vedeckej činnosti podľa vyššie uvedeného Prehľadu (včítane zhodnotenia účasti na výchove ďalších odborníkov) a charakteristika jeho osobnosti,

e) Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie, schválené vedeckou radou SPU, ako minimálnych požiadaviek pre habilitáciu docentov (v prípade VKS IIa), resp. vymenúvanie profesorov (v prípade VKS I). Pri takomto hodnotení sa upúšťa od pedagogických kritérií,

f) Zoznam riešených domácich a zahraničných výskumných grantov a stručná charakteristika najvýznamnejších výsledkov z ich riešenia, zavedenie nových metód, podiel na budovaní pracoviska a vedeckej školy, aplikačná činnosť, zahraničné stáže, prednášky v zahraničí, a pod.,

g) Zoznam publikácií, spracovaných v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, potvrdené SlPK. Pri kolektívnych prácach uviesť percentuálny podiel navrhovaného,

h) Zoznam citácií spracovaný z web of science, resp. ďalších medzinárodných databáz,

i) Kópie dvoch publikácií, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú tvorivú spôsobilosť uchádzača.

 

Pokyny a formuláre sú zverejnené na stránke SAV www.sav.sk a v Štatúte atestačnej komisie SPU v Nitre.

 

Štatút Atestačnej komisie SPU v Nitre

Štatút

Rokovací poriadok

Zoznam členov Atestačnej komisie

Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I

Prehľad vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa (VKS) IIa

Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa (VKS) I

Kritériá pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I

Minimálne kritériá pre habilitačné a inauguračné konanie platné na SPU

 

Výzva Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov

Výzva na rok 2021