Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu sa uskutočňuje podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") v dvoch formách:

1.    uznávanie stupňa vysokoškolského vzdelania podľa medzinárodných zmlúv bez porovnania obsahu a rozsahu (§ 39 zákona)

Žiadateľ podáva žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)

 

2.    uznávanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore (§ 33 zákona)

Žiadateľ podáva žiadosť na vysokú školu v Slovenskej republike, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

 

Uznávanie dokladov o štúdiu na účely pokračovania v štúdiu