Aktuálne informácie

napísal

Šestnásty ročník tradičnej najväčšej fakultnej konferencie – Medzinárodných vedeckých dní 2020 – začalo pripravovať vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a organizačný výbor už v lete 2019. V snahe zvýšiť stupeň internacionalizácie a zapojenie zahraničných partnerov vznikla dohoda, že MVD 2020 sa budú konať v zahraničí, v mieste hlavného partnera, na Korvínovej univerzite a v sídle Maďarskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov v Budapešti. V tom období ešte nikto netušil, že konferencia sa bude musieť presunúť do online prostredia.

napísal

Pod záštitou Českej zemědělskej univerzity v Prahe sa 9. júna uskutočnilo videokonferenčné valné zhromaždenie univerzít zapojených v programe CASEE. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na ňom zastupovala prof. Adriana Kolesárová a Ing. Eva Ivanišová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

napísal

Na SPU v Nitre spustili 2. júna prestížny projekt Zapojenie spotrebiteľov do vývoja nového produktu - EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, ktorého cieľom je vývoj nového inovatívneho potravinárskeho produktu, spĺňajúceho konkrétne zdravotné požiadavky a chuťové preferencie starších spotrebiteľov. Podieľajú sa na ňom výskumníci z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Výskumného centra AgroBioTech SPU, potravinárske firmy a seniori, ako účastníci online seminárov.

napísal

Rektori Združenia výskumných a technických univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) a predseda SAV upozorňujú na presun 120 mil. eur z eurofondov na vedu v OP Integrovaná infraštruktúra na iné účely.

napísal

O niekoľko dní - 7. júna 2020 - si pripomenieme 2. ročník Svetového dňa bezpečnosti potravín (World Food Safety Day - WFSD). Jeho zmyslom je upozorniť a inšpirovať k ďalším činnostiam v oblasti prevencie, detekcie a zvládania rizík z potravín, ktoré prispievajú k bezpečnosti potravín, zdraviu ľudí, ekonomickej prosperite, výkonnému poľnohospodárstva a potravinárstvu, prístupu na trhy, cestovnému ruchu a udržateľnému rozvoju. O uvedenej téme sme hovorili s prof. Ing. Jozefom Golianom, Dr., vedúcim Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý je aj členom komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre bezpečnosť potravinového reťazca.