COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Profesor Marián Brestič a docent Marek Živčák z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2020,, čo ich zaraďuje medzi absolútnu svetovú špičku vo vednej oblasti Plant and Animal Sciences. Odborníci v oblasti ekofyziológie a stresovej fyziológie plodín sa dlhodobo venujú problematike účinkov environmentálnych stresových faktorov na fotosyntetický aparát rastlín a aplikácie neinváznych metód v diagnostike funkčného stavu rastlín.

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje najlepších študentov univerzity, ktorých zodpovedný prístup k plneniu študijných povinností a príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity. Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením SPU tento rok neuskutočnilo.

napísal

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelila rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ocenenia za mimoriadne kvalitnú publikačnú činnosť vedcom a študentom doktorandského štúdia za rok 2019.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom  v projekte Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied zameraného na výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít.

napísal

SPU v Nitre bola organizátorom úvodného online stretnutia partnerov projektu Európskych univerzít s názvom INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST, ktoré sa uskutočnilo 23. – 25. novembra. Virtuálne sa na ňom stretli zástupcovia piatich zúčastnených univerzít.

SPU v Nitre – Zelená univerzita