COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje najlepších študentov univerzity, ktorých zodpovedný prístup k plneniu študijných povinností a príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity. Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením SPU tento rok neuskutočnilo.

napísal

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelila rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ocenenia za mimoriadne kvalitnú publikačnú činnosť vedcom a študentom doktorandského štúdia za rok 2019.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom  v projekte Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied zameraného na výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít.

napísal

SPU v Nitre bola organizátorom úvodného online stretnutia partnerov projektu Európskych univerzít s názvom INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST, ktoré sa uskutočnilo 23. – 25. novembra. Virtuálne sa na ňom stretli zástupcovia piatich zúčastnených univerzít.

napísal

Počas krízy spojenej s pandémiou sa agropotravinárske odvetvie ukázalo ako jedno z najodolnejších. Šok spôsobený pandémiou zároveň urýchlil vývoj trendov, ktoré boli v tomto odvetví viditeľné už predtým - digitalizácia, informovanejšie rozhodnutia spotrebiteľov a prednosť pri výbere lokálnych výrobkov. Vyplýva to zo správy Food Foresight: Impact of COVID-19 on the agri-food  sector in Central and Eastern Europe, vypracovanej organizáciou EIT Food v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte.

SPU v Nitre – Zelená univerzita