Je dôvod odoberať osobné príplatky ?

napísal

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a ostatné odborové zväzy zastupujúce zamestnancov v štátnej a verejnej správe s vládou SR a zástupcami zamestnávateľov dohodli v KZVS na roky 2019 a 2020 zvýšenie tarifných platov.

 Niektorí zástupcovia samosprávy (starostovia obcí, primátori miest, predsedovia VÚC) znižujú zamestnancom platy tak, že im priznajú iba tarifný plat a odoberú nadtarifnú zložku platu - osobný príplatok, aj keď na odobratie osobného príplatku dôvod nie je. Je to nemorálne. OZ PŠaV na Slovensku takéto konanie odsudzuje. Ako sa má cítiť zamestnanec, keď ho zamestnávateľ, zriaďovateľ takýmto spôsobom šikanuje.

 Poukazujeme na problém, ktorý umelo spôsobujú niektorí zamestnávatelia a zriaďovatelia najmä v tzv. originálnych kompetenciách, kde platy zamestnancov sú realizované z podielových daní. Týka sa to zamestnancov úradov ale aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a školských internátov.

Pre zaujímavosť uvádzame:

Rok 2019 podielové dane celkom: 3 113 472 000 eur ( v porovnaní s rokom 2018 sú vyššie o 13,3%) z toho:

  1. Obce a mestá 70% z podielových daní = 2 179 532 000 eur

z toho pre školstvo 40% (MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ) = 871 812 800 eur

  1. VÚC 30% z podielových daní = 933 940 000 eur

z toho pre školstvo 15% (ŠI, ŠH, Škol. stravovanie, ŠkvP, CVČ) = 140 091 000 eur

Pre porovnanie

Rok 2018 podielové dane celkom 2 748 114 000 eur z toho:

  1. Obce a mestá 70% z podielových daní = 1 923 735 eur

z toho pre školstvo 40% (MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVŠ, ŠI) = 769 494 000 eur

  1. VÚC 30% z podielových daní = 824 379 000 eur

z toho pre školstvo 15% (ŠI, ŠH, Škol. stravovanie, ŠkvP, CVČ) = 123 656 850 eur

Poznámka: Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve viď §2 a §3 nariadenia vlády SR 668/2004 Z.z.                                      

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Späť