Správa o činnosti UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre za rok 2016

napísal

DOKUMENT NA STIAHNUTIE PDF

  

Vážený pán predseda OZ PŠaV na Slovensku, vážený pán prorektor, milí hostia, vážené delegátky a delegáti !

 

Stretávame sa takmer po roku od predchádzajúcej konferencie, ktorá sa uskutočnila 10. mája 2016. Uznesenia konferencie sa priebežne plnili. Výbor UO sa zaoberal pripomienkami, ktoré vznikli v diskusii či už na konferencii UO alebo konferenciách FO a DO. Čo sa týka stabilizácie členskej základne, môžeme konštatovať potešiteľný fakt, že máme viac členov ako vlani. Výbor taktiež zorganizoval 10. 3. 2017 školenie pre vedúcich OÚ, na ktorom vystúpil predseda OZ Ing. Ondek a predseda Združenia VŠaPRO doc. Habán, členovia Výboru Ing. Eliášová a Ing. Otepka. O čerpaní prostriedkov nás bude informovať p. Palková.

Dovoľte, aby som vám predložila správu o činnosti UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre za predchádzajúce obdobie. Podklady do správy sú čerpané zo správ predsedov komisií, z materiálov OZ, zo správ jednotlivých FO a DO a z materiálov R-SPU. Opäť máme za sebou rušný rok, či už na úrovni OZ alebo UO.

 

OZ PŠaV na Slovensku

Snahou OZ bolo, aby vláda plnila program v oblasti školstva a realizovala proces napĺňania priorít pre školstvo. OZ je od štrajku v roku 2012 v štrajkovej pohotovosti. Zástupcovia OZ uskutočnili mnohé rokovania s predsedom a členmi Vlády SR, s prezidentom SR, s poslancami, aj s politickými stranami a prizývali ministra školstva, poslancov, zástupcov Rady VŠ, prezidenta Konferencie rektorov alebo predsedu Klubu dekanov na rokovanie Výboru Združenia VŠ a PRO alebo Pléna Združenia. Zásluhou rokovaní odborárov s vládou sa od roku 2013 podarilo navýšiť platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov VŠ. Do KZ vyššieho stupňa na rok 2017 sa podarilo dostať mnohé benefity, ktoré už v tomto roku využívame a od 1. 1. sú zvýšené platy nepedagogických zamestnancov o 4 %. OZ sa snažil zorganizovať stretnutia partnerských reprezentatívnych organizácií školstva a po rokovaniach bola 17. 2. 2016 podpísaná Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR.  OZ zorganizoval protestný pochod 19. apríla 2016 v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo do 9 000 odborárov. Za našu univerzitu sa zúčastnilo 8 zamestnancov. 1. decembra 2016 bolo schválené Memorandum medzi vládou SR, reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborov, ktoré zaručilo zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov aj od 1. 1. 2018 o 4 % do taríf a 2 % v odmenách v oboch rokoch 2017 a 2018 od septembra do decembra. Odbory navrhli memorandum aj na zvýšenie platov pre pedagogických zamestnancov, o ktorom sa ešte rokuje.

Výbor Združenia sa v hodnotenom období stretol 10. 3. 2016 na UMB v Banskej Bystrici, v októbri v Kežmarských Žľaboch, v marci tohto roku v Bratislave. Plénum Združenia VŠ a PRO sa konalo v dňoch 19. – 21. 10. 2016, uskutočnilo sa spolu so školením vyjednávačov ZO. Na pléne sme žiadali, aby ministerstvo vykazovalo mzdy na VŠ aj bez zdrojov z projektov EÚ. Odbory upozornili na situáciu, keď odmena za prácu je podhodnotená oproti dávkam v hmotnej núdzi. Žiadali sme, aby pri zvyšovaní minimálnej mzdy, školy dostali na toto zvýšenie prostriedky.

Zástupcovia OZ na všetkých rokovaniach usilovali o zlepšenie stavu školstva, zvýšenie podielu z HDP do školstva, nárast finančných prostriedkov na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov VŠ.  Za ich enormné úsilie im patrí úprimné poďakovanie. Ďalšie informácie nám prednesie predseda OZ a predseda Združenia.

 

Výbor UO

riešil mnohé otázky dotýkajúce sa pracovno-právnej a sociálnej oblasti. Ako najvýznamnejšiu aktivitu v roku 2016 spomenieme návrh novej KZ na roky 2016 až 2018, ktorá po rokovaní s vedením SPU od konca mája vstúpila do platnosti. Dohodnuté benefity už využívame, napr. od januára sa zvýšil ďalší prídel do SF a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie. Dostali sme na pripomienkovanie návrh Pracovného poriadku SPU v Nitre. Väčšina našich pripomienok je zapracovaná a po dvoch rokovaniach so zástupcami vedenia univerzity Výbor v apríli 2017 schválil verziu, ktorá je predložená AS SPU. Pripomienkovali sme novelu ZP a stále platí naša pripomienka, že ZP povoľuje reťazenie pracovných pomerov učiteľov a výskumných zamestnancov VŠ. Navrhli sme, aby bola vypracovaná samostatná tarifná tabuľka pre nepedagogických zamestnancov VVŠ a úpravu existujúcich tabuliek. Zaslali sme aj pripomienku k materiálu Učiace sa Slovensko, pripomienkovali sme Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva spracovaný OZ a zástupcami VŠ. VŠ dostali dotazník spracovaný komisiou pôsobiacou pri Úrade Vlády SR, ktorá má zosúladiť platové tabuľky a minimálnu mzdu. Komisia pôsobí už rok a toto je jej prvý pozorovateľný výstup. SPU sa do prieskumu zapojí.

Výbor sa zaoberal aj mzdovými otázkami. V roku 2016 SPU zamestnávala v priemere 1 117,95 zamestnanca, čo je o 6,5 zamestnanca menej ako vlani. Pracovný pomer vznikol v minulom roku pre 71 osôb a bol ukončený pre 76 osôb. Priemerný plat na SPU je 1026,32 €, čo je viac ako v roku 2015 o 69,95 €  (7,3 %). Na celouniverzitných pracoviskách je priemerný plat 777,64 € (viac o 7,3 %), pritom pokles počtu zamestnancov je o 4,22 človeka. Na fakultách počet zamestnancov poklesol o 1,27 a priemerná mzda bola 1137,38 €, čo je o 7,2 % viac oproti roku 2015. Pritom na väčšine fakúlt je priemer vyšší oproti minulému roku. Priemerný mesačný plat vysokoškolských učiteľov bol 1 389,32 € a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 109,66 € (čo činí 8,6 %). Priemerný mesačný plat zamestnancov výskumu bol  804,98 € a oproti roku 2015 sa zvýšil o 42,86 €, z toho výskumní a vývojoví zamestnanci 839,42 €, priemerný mesačný plat nepedagogických zamestnancov bol 781,11 € v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 42,21 €. Uvedené mzdy boli vyplatené z dotačných  prostriedkov aj z vlastných zdrojov. Zdá sa, že sa SPU posunula z posledných miest v priemerných mzdách medzi VŠ. Netreba pritom zabúdať, že prostriedky pre univerzitu budú aj budúcom roku pridelené najmä na základe výkonov jej zamestnancov. Hoci na Slovensku priemerná mzda vzrástla, väčšina ľudí to nepocítila. Mal by sa súčasne udávať medián, ktorý udáva, že presná polovica zamestnancov zarába túto alebo nižšiu sumu a druhá polovica naopak.

Členstvo v UO

V roku 2016 SPU zamestnávala 1 118 prepočítaných zamestnancov, z toho bolo 460 odborárov, čo činí 41,14 %. Nárast oproti minulému roku je 1,24 %. Je potešiteľné, že do konca apríla 2017 si 31 zamestnancov podalo prihlášku do odborov a evidujeme nárast, hoci viacerí členovia odišli do dôchodku a 6 požiadali o ukončenie členstva. Naša úloha spočíva v stabilizovaní členskej základne a v získavaní nových členov, najmä mladých. Ak porovnáme organizovanosť v odboroch v krajinách EÚ, je zrejmé, že najvyššiu majú vo Fínsku, Švédsku a Dánsku, skoro 70 %. Na Slovensku je okolo 16 %. Pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami je najvyššie v Belgicku, blíži sa k 100 %, kým na Slovensku je iba 35 %. Pritom iba odborové organizácie majú právo kolektívne vyjednávať so zamestnávateľom o priaznivejších podmienkach pre zamestnancov. Aj  na našej univerzite je neustále potrebné zdôrazňovať, že členom odborov je poskytovaná bezplatná právna pomoc a zastupovanie pri súdnych sporoch, bezplatné poradenstvo v oblasti BOZP, bezplatná účasť na školeniach, na podujatiach organizovaných cez medzinárodné projekty určené pre odbory, finančná spoluúčasť na podujatiach organizovaných odbormi a v rekreačných zariadeniach OZ. Naďalej musíme posilňovať úlohu vedúcich OÚ, pretože ich práca je nezastupiteľná. Oni zabezpečujú informovanosť členov a často aj nečlenov odborov, prvotný kontakt so zamestnancami na pracoviskách. OÚ je miesto, kde je možné získať mnohé podnety na skvalitnenie práce. Výbor UO preto pripraví pre OÚ informačné stretnutia o základných dokumentoch dotýkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov.

Od ostatnej konferencie výbor pracoval v nezmenenom zložení:

 • predsedníčka – doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
 • podpredsedníčka, predsedníčka DO R SPU – Ing. Ľubica Ďuďáková
 • tajomník + komisia BOZP – Ing. Radovan Stanovič, PhD.
 • predsedníčka FAPZ – Ing. Beáta Martišková
 • predsedníčka FBP – Ing. Alica Bobková, PhD.
 • predsedníčka FEM – Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
 • predsedníčka FEŠRR – Ing. Mariana Eliášová, PhD.
 • predsedníčka FZKI – Ing. Jana  Černá, PhD.
 • predseda TF – doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
 • predsedníčka DO ŠD – Ing. Aniko Zúziková    
 • predsedníčka DO SlPK a CIKT – Ing. Janette Guzmická
 • hospodárka, komisia pre občianske záležitosti – Elena Palková
 • komisia pre prácu s deťmi – Ing. Marek Kovár, PhD.
 • kultúrna komisia – Ing. Renáta Záhorská
 • mzdová komisia – Magdaléna Čičová
 • rekreačná komisia – Viera Duchoňová
 • revízna komisia – Ing. Pavol Otepka, PhD.
 • športová komisia – Ing. Roman Récky, PhD.

Výbor UO v roku 2016 rokoval na desiatich riadnych a dvoch mimoriadnych zasadnutiach. Na prvom mimoriadnom rokovaní (marec) sa upravoval návrh KZ a na druhom (júl) sa prerokoval list OZ rektorom. Programy a zápisnice zo zasadnutí sú k dispozícii na sekretariáte Výboru UO, u predsedov FO a DO, ktorí ich rozposielajú vedúcim OÚ.

 

Činnosť komisií UO

 

Mzdová a legislatívna komisia

Predsedníčkou komisie je pani Magdaléna Čičová. Hlavnou náplňou komisie je dbať, aby zo strany zamestnávateľa boli dodržiavané mzdové zákony a predpisy. Ďalej vyjadrovať sa k sporným prípadom, s ktorými sa na komisiu obrátia jednotliví členovia. V roku 2016 komisii neboli doručené žiadne sťažnosti ani iné podnety. V roku 2016 dosiahli mzdové náklady SPU celkový objem 13 901 639 €, z toho mzdové prostriedky tvorili sumu 13 768 528 € a ostatné osobné náklady 133 111 €, čo predstavuje nárast celkových mzdových nákladov v porovnaní s rokom 2015 o 694 124 €.

Na doplnkovom dôchodkovom sporení bolo zúčastnených ku koncu decembra 991 zamestnancov, čo je o 43 viac oproti 2015. Zamestnávateľ poskytol zúčastneným zamestnancom v roku 2016 v celkovej sume 162 943,20 €, čo je               o 2 744,20 € viac ako v roku 2015. Príspevok na stravovanie zo SF bol poskytnutý vo výške 46 123,60 €. V novembrovej výplate sme mali vyplatený aj príspevok zo SF vo výške 20 € na osobu. Použitie SF je uvedené v prílohe. Najviac prostriedkov je použitých na stravovanie zamestnancov.      

 

Kultúrna komisia

Predsedníčkou komisie je Ing. Renáta Záhorská.

V priebehu roka boli zorganizované pre členov odborov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov: marec - Slovenský muzikál Atlantída (Bratislava - 50 účastníkov, jún - Trnava - 41 účastníkov). V mesiaci december  2016 – DAB v Nitre – muzikál  Povolanie pápež (50 účastníkov).

Pre stále narastajúci počet záujemcov o divadelné predstavenia je do budúcnosti potrebné objednávať väčší počet vstupeniek a zabezpečiť správny výber účastníkov.

Kultúrna a rekreačná komisia spoločne pripravila trojdňový  autobusový zájazd (12. – 14. august): Trenčiansky hrad – Kežmarské Žľaby – Pieniny – Lesnica - Ľubovniansky hrad – Nestville Park Hniezdne  - Spišský hrad – Levoča - 63 účastníkov.

 

Rekreačná komisia

Predsedníčkou komisie je pani Viera Duchoňová. V roku 2016 boli pripravené okrem už spomenutého zájazdu letné a zimné rekreácie. Zimná rekreácia sa uskutočnila v Kežmarských Žľaboch (22 ľudí) a v Čingove sa neuskutočnila. Komisia pripravila letné rekreácie v týchto destináciách: Račkova dolina, Patince, Čingov, Kežmarské Žľaby, Trenčianske Teplice, Praha a Karlov pod Pradědem. Celkovo bolo odrekreovaných 134 odborárov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Komisia pripravila 4-denný zájazd  v termíne 14. - 17. 7. 2016 do Poľska a to Wieliczka – Krakow – Czensztochova – Kazimierz, ktorého sa zúčastnilo 49 osôb. Začali sa rokovania s Univerzitou v Debrecéne o výmenných rekreáciách, ktoré sa uskutočňovali i v minulých rokoch.

Komisia pre prácu s deťmi

Predsedom komisie je Ing. Marek Kovár, PhD. ZDT sa z dôvodu vysokej ceny neuskutočnil. Uskutočnili sa jednodňové lyžiarske zájazdy pre rodičov s deťmi. Navrhli sme OZ, aby takéto podujatie organizoval pre väčšie množstvo detí, kedy by aj cena bola nižšia. Počas MDD 4. júna komisia pripravila návštevu zoologickej záhrady ZOO Lešná Zlín – 67 osôb (detí a rodičov). Podujatie malo veľmi kladné ohlasy. SPU v spolupráci s UKF a mestom Nitra zorganizovala ďalší ročník Nitrianskej letnej univerzity, ktorej sa zúčastnilo 64 detí. Členovia komisie sa podieľali na tvorbe programu, zabezpečovali sprievodcovstvo v areáli SPU a komunikáciu medzi lektormi. V decembri bolo stretnutie s Mikulášom v aule SPU s predstavením Divadielka na osmičke s názvom Spravodlivý Bohumil a deti si prevzali balíčky. Na predstavenie boli i záporné ohlasy. Podarilo sa vyriešiť problémy spojené s ozvučením Auly SPU.

 

Komisia pre občianske záležitosti, starostlivosť o zamestnancov a stravovanie

Predsedníčkou komisie je pani Elena Palková. V rámci regenerácie pracovnej sily V UO spolu s vedením SPU pripravil v roku 2016 relaxačno-liečebný pobyt v liečebnom dome Krym v Trenčianskych Tepliciach v 2 termínoch (91 + 84) účastníkov. V roku 2017 sa RLP konal v Bojniciach (Lysec). Celkový počet účastníkov bol 175. Všetci boli s pobytom veľmi spokojní.

Ocenenie 64 odborárov pri pracovných jubileách sa uskutočnilo formou posedenia a odovzdania ďakovného listu dňa 24. 11. 2016 v zamestnaneckej jedálni ŠD AB. Aj tu majú dôležitú úlohu vedúci OÚ, ktorí sledujú, aby sa na žiadneho zamestnanca nezabudlo.

Pri prvom odchode do dôchodku bol v minulom roku 6 členom vyplatený dar. Pri narodení dieťaťa v roku 2016 sme poskytli dar v 15 prípadoch. Žiaľ sme poskytli aj 1 podporu pri úmrtí. V roku 2016 bola zo SF poskytnutá 1 sociálna výpomoc (3 žiadosti). Vedúci OÚ a komisia získavajú a spracovávajú podklady pre poskytnutie darov zo SF nie iba členom OZ ale aj zamestnancom pri životných jubileách a narodení dieťaťa. Komisia pripravuje novú formu tlačív žiadostí, ktoré budú zverejnené na stránke UO. Výbor UO úzko spolupracuje so Stravovacou komisiou SPU, ktorej predsedom je prof. Kováčik. Osvedčila sa elektronická kniha prianí a sťažností, ak máte k strave pripomienky, je potrebné napísať na e-mail stravovanie@uniag.sk.

UO v spolupráci s Vedením SPU zorganizovala stretnutie so seniormi dňa 26. októbra 2016. Program zabezpečila spevácka časť FS – Zobor. Stretnutie sa teší veľkému záujmu, bývalí zamestnanci (105) sa radi stretnú so svojimi kolegami. Dary do tomboly poskytli vedenia jednotlivých fakúlt, celouniverzitných pracovísk a vedenie univerzity SPU. Ďakujem za pomoc a podporu všetkým, ktorí prispeli darmi alebo sa podieľali na organizácii podujatia. Vážime si osobnú účasť zástupcov SPU a fakúlt na stretnutí.

Športová komisia

Predsedom komisie je Ing. Roman Récky, PhD. Môžeme konštatovať, že aj v športovej oblasti máme za sebou opäť veľmi úspešný rok. Aktivity sa začali verejným korčuľovaním v Hokejovej hale na Klokočine v  termínoch 12. a 19. 2. (60 zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov). Komisia zorganizovala už spomínané lyžiarske zájazdy do stredísk Krahule (13. 2.) a na Donovaly (20.2. a 27.2.), ktorých sa spolu zúčastnilo 46 zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov. Prvýkrát bol spolu s vedením SPU zorganizovaný Športový deň zamestnancov SPU pod záštitou pána rektora dňa 6. 5. Pre asi 100 zamestnancov bol pripravený bohatý športový program, z ktorého si mohol vybrať naozaj každý. V tomto roku sa športový deň opäť pripravuje dňa 19. 5. a srdečne vás naň pozývame. Dúfame, že vyjde aj počasie. 21. 5. komisia zorganizovala zájazd k Neusiedlerskému jazeru v Rakúsku, ktorý bol určený najmä pre cyklistov, ale aj pre ostatných bol vytvorený program – 33 osôb. V dňoch 25. – 28. 6. sa uskutočnil 4-dňový turistický zájazd, ktorého sa zúčastnilo 37 zamestnancov. Účastníci boli ubytovaní v Akademiku a mohli absolvovať ľahké prechádzky ale i náročné vysokohorské túry (Malá Fatra – Kľak, Nízke Tatry – Ostredok, Demänovská ľadová jaskyňa a  jaskyňa Slobody - Chopok – Ďumbier – Kosodrevina, Račkova dolina – Baranec, Račkove plesá, Otrhance – Končistá, Pribylina - Múzeum liptovskej dediny). Posledný deň si účastníci zájazdu zregenerovali sily v Gino Paradise Bešeňová.

Dňa 14. septembra 2016 sa na futbalom ihrisku v Janíkovciach uskutočnil tradičný turnaj „Troch univerzít o putovný pohár rektora SPU prof. Ing. Petra Bielika, PhD.“ Turnaj bol tento rok organizovaný pod záštitou našej Alma mater. S UVLaF Košice sme vyhrali 10 : 0, s družstvom Zvolena naši futbalisti vyhrali 2 : 0. Zvolen remizoval s Košicami 2 : 2 a víťazom turnaja sa po piatykrát za sebou stala SPU. Navštívil nás aj predseda OZ.

9. 12. 2016 sa uskutočnil 18. ročník tradičného futsalového turnaja zamestnancov a doktorandov našej univerzity „O pohár predsedníčky UO.“ Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev – 4 fakulty a  Rektorát. Turnaj otvorili pani prorektorka doc. Štěpánková a predsedníčka UO. Spolu sa v hale SPU odohralo 10 kvalitných zápasov, v ktorých  padlo 25 gólov.  Konečné poradie: 1. TF, 2. Rektorát, 3. FBP, 4. FAPZ, 5. FEM.  S prehľadom rozhodoval M. Šinka.

Komisia BOZP

Predsedom komisie je Ing. Radovan Stanovič, PhD. Komisia pracovala v súlade s platnými zákonmi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, členovia sa zúčastňovali kontroly a predseda sa podieľal na spracovaní správy za SPU.

Revízna komisia

Predsedom komisie je Ing. Pavol Otepka, PhD. Komisia kontroluje hospodársku činnosť UO, evidenciu výberu členských príspevkov, ich efektívne čerpanie a hospodárenie s nimi. Revízna komisia, ako nezávislý kontrolný orgán, predloží osobitnú správu.

 

Môžeme konštatovať, že na podujatiach, ktoré sme pripravili v roku 2016 sa celkovo zúčastnilo viac ako 1 600 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia,

pred nami je opäť ťažký rok. Úloha odborov pri obhajobe oprávnených záujmov zamestnancov školstva je nezastupiteľná. Budeme podporovať kroky, ktoré pripraví OZ a budeme na našej úrovni plniť program a ciele, ktoré boli schválené VII. Zjazdom OZ. Dúfame, že podujatia a regeneračno-liečebné pobyty, ktoré pripravujeme spolu s vedením univerzity pre všetkých zamestnancov, podporia ich pracovné výkony a pri ďalšej akreditácii SPU obháji 6. miesto medzi univerzitami SR, alebo svoje postavenie zlepší. Verím, že našou spoločnou činnosťou a snahou prispejeme k riešeniu vzniknutých problémov odborárov ale i všetkých zamestnancov SPU a tak podporíme dobré vzájomné vzťahy a k dobrú atmosféru na všetkých pracoviskách univerzity.

Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým členom odborov za ich neustálu podporu a výdrž. Osobitne vyslovujem vďaku všetkým členom Výboru UO, ktorí sú mi veľkou oporou pri riešení všetkých problémov, a ktorí  neúnavne pripravujú pre zamestnancov všetky podujatia slúžiace na regeneráciu. Súčasne vyslovujem vďaku rektorovi univerzity Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD. ako aj prorektorom univerzity a pani kvestorke doc. Ing. I. Adamičkovej, PhD., kancelárke Ing. A. Božikovej, manažmentom fakúlt a základných pracovísk za zlepšovanie pracovného prostredia na SPU, za ústretovosť, korektné riešenie problémov a pomoc. Taktiež ďakujeme za spoluprácu členom AS SPU a najmä jeho predsedníčke doc. Mgr. Ing. Danke Moravčíkovej, PhD.

 

Späť