Školenie odborárov na SPU v Nitre v Nitre dňa 2. 4. 2019

napísal

Výbor Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre pripravil školenie pre zástupcov zamestnancov na úrovni fakultných a dielenských organizácií a vedúcich odborových úsekov univerzitnej organizácie, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre dňa 2. 4. 2019. Stretnutia sa mohli zúčastniť všetci zamestnanci SPU.

O legislatívnych zmenách dotýkajúcich sa zamestnancov školstva od 1. 1. 2019 (Novela Zákonníka práce č. 63/2018, Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, Novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Kolektívna zmluva vyššieho stupňa), o krokoch OZ vedúcich ku zvýšeniu platov zamestnancov školstva a o činnosti Združenia VŠaPRO informovali prítomných predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek, podpredseda OZ a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a právnik OZ Mgr. Martin Mikluš. Za vedenie SPU sa stretnutia zúčastnil prorektor prof. Ing. Milan Šimko, PhD., ktorý odovzdá informácie o priebehu stretnutia pani rektorke a Vedeniu SPU v Nitre.

V diskusii viacerí zamestnanci vyslovili nespokojnosť s odobratím alebo znížením osobných príplatkov od 1. 1. 2019, ktoré sa uskutočnilo v mnohých prípadoch bez predchádzajúceho vysvetlenia zo strany vedenia pracovísk.

Zo stretnutia vyplynul nasledujúci záver. Výbor UO požiada Vedenie SPU o vyjadrenie k danej problematike a o návrh riešenia.

 
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Späť