Univerzita tretieho veku

„Učenie je ozdoba v prosperite, útočište v nepriazni a ustanovenie v starobe.“ —  Aristoteles

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka záujmové vzdelávanie pre seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v rôznych programoch štúdia, na ktorých participujú učitelia a vedeckí pracovníci fakúlt SPU v spolupráci s odborníkmi z praxe. Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikovaného štúdia v rôznych dĺžkach, kde po ukončení je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie o jeho absolvovaní. 

Dôležitý oznam

Výučba vo všetkých vzdelávacích programoch UTV sa v súlade s opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a s cieľom zabrániť vzniku a šíreniu tohto ochorenia na našej univerzite príkazom rektorky č. 3/2020 v zimnom semestri ak. roka 2020/2021 ruší. Celý rozsah výučby sa presúva do letného semestra. Uvedené sa týka všetkých poslucháčov (novoprijatých aj pokračujúcich vrátane zameškanej výučby z letného semestra minulého ak. roka).

 

PRIHLASOVANIE BOLO SKONČENÉ

Otvorené vzdelávacie programy v ak. roku 2020/2021

2-ročné štúdium- Anglický jazyk základný stupeň II

1-ročné štúdium - Eko-záhradníctvo; Liečivé a aromatické rastliny; Praktické záhradníctvo; Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+; Viazanie a aranžovanie kvetín; Základy záhradnej a parkovej tvorby

 

Kontakt:
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 55 16
e-mail: kvszk@uniag.sk
 
 
Poplatky za jeden vzdelávací program (za akademický rok):
45 € pre invalidných dôchodcov,
60 € pre nepracujúcich (nezamestnaných a dôchodcov),
75 € pre pracujúcich (aj pracujúcich dôchodcov).
 
Spôsob platby poplatku: bankovým prevodom alebo peňažným poukazom (doklad o platbe si uschovajte k zápisu).
Príjemca platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Konštantný symbol: (KS) 0308
Variabilný symbol: (VS) 191305
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača (uviesť bez diakritiky)