Univerzita tretieho veku

„Učenie je ozdoba v prosperite, útočište v nepriazni a ustanovenie v starobe.“ —  Aristoteles

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka záujmové vzdelávanie pre seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v rôznych programoch štúdia, na ktorých participujú učitelia a vedeckí pracovníci fakúlt SPU v spolupráci s odborníkmi z praxe. Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikovaného štúdia v rôznych dĺžkach, kde po ukončení je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie o jeho absolvovaní. 

Vzdelávacie programy pre seniorov 2020/2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka v akademickom roku 2020/2021 nasledujúce vzdelávacie programy pre seniorov v rôznych dĺžkach štúdia. Podmienkou otvorenia vzdelávacieho programu je najmenej 13 uchádzačov.

3-ročné štúdium (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

Bezpečnosť a biologické aspekty ovocia a zeleniny

Potraviny a spotrebiteľ

 

2-ročné štúdium

Anglický jazyk základný stupeň II – max. 30 poslucháčov (výučba 2 h/každý týždeň)

Informatika pre seniorov 50+ – max. 20 poslucháčov (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Účtovníctvo (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

 

1-ročné štúdium

Človek, právo a psychológia (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

NOVÉ! Eko-záhradníctvo – max. 20 poslucháčov (výučba 3 h/každý druhý týždeň) - prijímanie prihlášok skončené

Liečivé a aromatické rastliny – max. 20 poslucháčov (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

Praktické záhradníctvo – max. 20 poslucháčov (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ – max. 20 poslucháčov (cvičenia/2x týždenne)

Viazanie a aranžovanie kvetín – max. 20 poslucháčov (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

NOVÉ! Základy záhradnej a parkovej tvorby – max. 20 poslucháčov (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

 

 

PRIHLASOVANIE DO 31. 8. 2020

Pre obce ponuka dištančnej formy záujmového vzdelávania pre seniorov (http://www.vutv.uniag.sk/)

 

Kontakt:
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 55 16
e-mail: kvszk@uniag.sk
 
 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA - po jej vyplnení a odoslaní už papierovú prihlášku neposielajte

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

Vyplnené a podpísané prihlášky posielajte poštou na adresu Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo využite pohodlnejšiu možnosť vyplnenia ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.

Poplatky za jeden vzdelávací program (za akademický rok):
45 € pre invalidných dôchodcov,
60 € pre nepracujúcich (nezamestnaných a dôchodcov),
75 € pre pracujúcich (aj pracujúcich dôchodcov).
 
Spôsob platby poplatku: bankovým prevodom alebo peňažným poukazom (doklad o platbe si uschovajte k zápisu).
Príjemca platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Konštantný symbol: (KS) 0308
Variabilný symbol: (VS) 191305
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača (uviesť bez diakritiky)