Univerzita tretieho veku

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka v akademickom roku 218/2019 vzdelávacie programy pre seniorov:  Potraviny a spotrebiteľ, Účtovníctvo, Záhradníctvo, Anglický jazyk, Informatika pre seniorov 50+, Človek, právo a psychológia, Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+, Praktické záhradníctvo, Viazanie a aranžovanie kvetín a vzdelávacie kurzy v rámci Vidieckej univerzity tretieho veku.

vložil: SPU Web Editor

Ponuka vzdelávacích programov na akademický rok 2017/2018

vložil: Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Univerzita tretieho veku v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu na Technickej univerzite vo Zvolene organizuje 6. ročník Športovej olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku v Európe.

vložil: SPU Web Editor

Univerzita tretieho veku ako forma celoživotného vzdelávania si našla trvalé miesto aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. K širokému spektru ponúkaných vzdelávacích programov patrí aj záhradná a krajinná architektúra.

vložil: SPU Web Editor

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru spolupracuje s ASUTV v oblasti ochrany seniorov.

vložil: SPU Web Editor

Frekventanti vzdelávacieho programu záhradníctvo na záverečnej skúške (máj 2016)

vložil: SPU Web Editor

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa konali slávnostné promócie absolventov.

vložil: Lujza Záhoráková

Rodinné ekologické gazdovanie: exkurzia na farme Etelka a biofarme Charolais (jún 2014)

vložil: Lujza Záhoráková

V rámci študijného programu rodinné ekologické gazdovanie absolvovali frekventanti exkurziu na farme v Žabokrekoch a Mlyne Trenčan.

vložil: Lujza Záhoráková

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU Nitra zorganizovala odborný tematický zájazd pre poslucháčov Univerzity tretieho veku, vzdelávací program záhradná a krajinná architektúra (2. a 3. ročník) s cieľom návštevy najvýznamnejších historických parkov v Bratislave a v Rakúsku.

Univerzita tretieho veku

Úvodná charakteristika UTV na SPU v Nitre

Zásady štúdia na UTV SPU v Nitre

Podmienkou prijatia na štúdium je záväzná prihláška s uvedením dosiahnutého vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou), vek minimálne 40 rokov u žien a 45 u mužov a zaplatenie školného pri zápise na štúdium. Prijímacie skúšky sa nevykonávajú. O prijatí na štúdium rozhoduje rektor SPU v Nitre na základe údajov v prihláške uchádzača o štúdium. Poslucháč môže jeden ročník navštevovať maximálne dvakrát.

Štúdium v jednotlivých vzdelávacích programoch sa otvorí za predpokladu dostatočného počtu záujemcov.

Vzdelávacie programy pre seniorov 2017/2018

Leták

Prihláška UTV 2017/2018

Vidiecka univerzita tretieho veku

Keď univerzita prichádza za ľuďmi - inovatívny model výučby pre vidiecke obce, ktorého cieľom je sprístupniť záujmové vzdelávanie formou Univerzity tretieho veku seniorom žijúcim vo vidieckych obciach.  Realizuje sa na základe Zmluvy o spolupráci medzi OÚ a SPU v Nitre (vzor ZmluvyPríloha č.1).

Zoznam vzdelávacích programov:

3-ročné štúdium

Potraviny a spotrebiteľ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Účtovníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Záhradná a krajinná architektúra (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Záhradníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

2-ročné štúdium

Anglický jazyk (výučba 2 h/každý týždeň)

Informatika pre seniorov 50+ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Nemecký jazyk pre seniorov (výučba 2 h/každý týždeň)

1-ročné štúdium

Človek, právo a psychológia (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Krajina, v ktorej žijeme (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Ovocinárstvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ (v spolupráci s Centrom univerzitného športu SPU (cvičenia/2x týždenne doobeda)

Tradičné poznatky predkov pre zlepšenie súčasnej kvality života (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Viazanie a aranžovanie kvetín (výučba 3h/každý druhý týždeň v Botanickej záhrade SPU)

tl_files/download/dokumenty/Danusa KCV/UTV 2017-2018/Flyer_UTV_2017-18_final.jpg

Prezídium Policajného zboru - prevencia násilia páchaného na senioroch

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru spolupracuje s ASUTV v oblasti ochrany seniorov. V tejto súvislosti zabezpečuje pravidelné preventívne opatrenia na celoslovenskej úrovni prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov (televízia, noviny, časopisy, rozhlas), ale aj prostriedkov, ktoré sú dostupné v pôsobnosti členopv ASUTV, ako aj v pôsobnosti členov Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. 

Plagát

Leták

 

Vzdelávacie programy pre seniorov 2016/2017

tl_files/download/dokumenty/Danusa KCV/UTV 2016-2017/vzdelavacie_programy_2016-2017.jpg

Súhrn učebných plánov 2016/2017

Termíny:


Prihláška UTV 2016/2017

 

Zoznam vzdelávacích programov

3-ročné štúdium:

Potraviny a spotrebiteľ, Účtovníctvo, Záhradná a krajinná architektúra, Záhradníctvo 

2-ročné štúdium:

Anglický jazyk, Informatika pre seniorov 50+, Nemecký jazyk pre seniorov, Verejná správa (stredisko Lučenec)

1-ročné štúdium:

Anglický jazyk II. (prihlásenie do 2. ročníka po otestovaní úrovne), Človek a právo, Krajina v ktorej žijeme, Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+, Tradičné poznatky predkov pre zlepšenie súčasnej kvality života, Krajové a staré odrody rastlín v rozvoji vidieka, Vinohradníctvo a vinárstvo II., Viazanie a aranžovanie kvetín 


Vidiecka univerzita tretieho veku (VUTV): inovatívny model výučby pre vidiecke obce na základe Zmluvy o spolupráci medzi OÚ a SPU v Nitre (http://www.vutv.uniag.sk/). 

Charakteristika a základné informácie o VUTV