Správna rada

Správna rada SPU je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom podporuje posilňovanie väzieb univerzity a spoločnosti.Správna rada SPU uplatňuje a presadzuje v činnosti univerzity verejný záujem, a to najmäv oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami.

Členovia navrhnutí ministrom školstva

 • Ing. Štefan Adam
 • Ing. Stanislav Becík, PhD.
 • doc. Ing. Milan Belica, PhD. - podpredseda správnej rady
 • Ing. Štefan Chudoba, PhD.
 • Ing. Zuzana Nouzovská
 • Ing. Milan Lapšanský

 

Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy

 • Ing. Pavol Hudec
 • Ing. Timotej Husár, CSc.
 • Ing. Gabriel Csollár
 • Ing. Tibor Lőrincz
 • Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA
 • JUDr. Adriana Šklíbová

 

Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu

 • prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

 

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu

 • Ing. Mária Holovičová
  
 

Dokumenty Správnej rady SPU v Nitre