Správna rada

Správna rada SPU v Nitre je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom podporuje posilňovanie väzieb univerzity a spoločnosti. Správna rada SPU v Nitre uplatňuje a presadzuje v činnosti univerzity verejný záujem, a to najmä v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami.

Členovia navrhnutí ministrom školstva

 • doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
 • Bc. Emil Macho
 • Ing. Zuzana Nouzovská
 • Ing. Peter Polák, PhD.
 • Mgr. Miloslav Špoták
 • Ing. Miroslav Žiak

 

Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy

 • Ing. Gabriel Csollár
 • Ing. Pavol Hudec
 • Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA
 • Ing. Peter Schultz - predseda Správnej rady SPU v Nitre od 16. 12. 2019

 

Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu

 • prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

 

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu

 • Ing. Lucia Benešová

 

  
 

Dokumenty Správnej rady SPU v Nitre