Správna rada

Správna rada SPU je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom podporuje posilňovanie väzieb univerzity a spoločnosti.Správna rada SPU uplatňuje a presadzuje v činnosti univerzity verejný záujem, a to najmäv oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami.

Členovia navrhnutí ministrom školstva

 • doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. -  predseda Správnej rady SPU v Nitre
 • Ing.Štefan Adam
 • Ing. Stanislav Becík, PhD. 
 • Ing. Ľuboš Bíly
 • Ing. Štefan Chudoba, PhD. 
 • Ing. Ladislav Kollár

Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy

 • doc. Ing. Milan Belica, PhD. – podpredseda správnej rady
 • Ing. Pavol Hudec
 • Ing. Timotej Husár, CSc.
 • Ing. Gabriel Csollár
 • Ing. Tibor Lőrincz
 • Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel

Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu

 • doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu

 • Ing. Tatiana Svetlanská

 

 

Dokumenty Správnej rady SPU v Nitre

 

Správy o činnosti Správnej rady SPU v Nitre