PRED REALIZÁCIOU MOBILITY:

 

Postup prípravy a realizácie mobility

1. Na základe výzvy zverejnenej na webovej stránke SPU sa záujemca o vycestovanie na mobilitu do zahraničia prihlási do výberového konania.

2. Prihlasovanie do výberového konania prebieha ONLINE na portáli www.studyabroad.sk. Postup na prihlasovanie na mobilitu za účelom výučby nájdete tu. Postup na prihlasovanie na mobilitu za účelom školenia nájdete tu

3. Výberové konanie vykonáva komisia na príslušných fakultách/celouniverzitných pracoviskách SPU v súlade s čl. 2 Smernice č. 7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility zamestnancov SPU v Nitre.

4. Fakultná komisia/komisia celouniverzitného pracoviska zašle zápis o výsledku výberového konania do KZVaMVP do 3 dní od ukončenia výberového konania.

5. Komisia pre mobilitu zamestnancov na SPU stanoví konečné poradie uchádzačov na základe zápisov komisií z fakúlt/celouniverzitných pracovísk a v súlade s čl. 3 a 4 Smernice č. 7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility zamestnancov SPU v Nitre a do 3 dní od ukončenia výberového konania informuje uchádzačov o jeho výsledku. Vzhľadom na nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov sú uchádzači o mobilitu v akad. roku 2019/2020 informovaní o výsledku výberového konania individuálne. 

6. Schválení uchádzači sú povinní najneskôr 21 pracovných dní (3 týždne) pred plánovaným začiatkom mobility e-mailom kontaktovať KZVaMVP (Mgr. M. Bakovú, kl. 5550, maria.bakova@uniag.sk). Do e-mailu je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- bankové údaje: IBAN číslo účtu, názov a adresa banky, BIC/SWIFT kód banky

- adresa trvalého pobytu

- národnosť

- termín mobility

7. Následne si s Mgr. Bakovou dohodnete termín organizačného zabezpečenia mobility (podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory, poistenie, cestovný príkaz).

8. K podpisu Zmluvy o poskytnutí fin. podpory je potrebné so sebou priniesť:

- občiansky preukaz

- aktuálne platný Mobility Agreement podpísaný uchádzačom, vedúcim jeho pracoviska za SPU a prijímajúcou stranou (vedúci pracoviska na prijímajúcej univerzite alebo univerzitný koordinátor programu Erasmus+ - podľa zvyklostí prijímajúcej univerzity), tento je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov

 

Kontakt:

Prihlášky, výberové konanie:

Mgr. Barbora Kolářová,  barbora.kolarova@uniag.sk, kl. 5490

 

Zmluva o poskytnutí fin. podpory, cestovný príkaz, poistenie pred odchodom na mobilitu:

Mgr. Mária Baková, maria.bakova@uniag.sk, kl. 5550

 

Prihlášky a dokumenty pre akademický rok 2020/21:

1. Zoznam partnerských univerzít Erasmus+ 2014-2021 

2. Program mobility VÝUČBA (SK)

3. Program mobility VÝUČBA (EN)

4. Program mobility ŠKOLENIA (SK)

5. Program mobility ŠKOLENIA (EN)

6. Príručka programu Erasmus+ 2019