Znalecký ústav SPU

Poľnohospodársky znalecký ústav  SPU v Nitre bol zriadený rozhodnutím rektora SPU dňa 10. júla 2002 s cieľom prehĺbiť znaleckú, expertíznu, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva.  Je súčasťou organizačnej štruktúry SPU v Nitre v rámci pedagogických a výskumných pracovísk.

V zmysle platného zákona o znalcoch a tlmočníkoch bol zapísaný do zoznamu znaleckých ústavov Ministerstva spravodlivosti SR dňa 19. 8. 2002. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v zmysle § 19, ods. 3 zákona, splnil PZÚ SPU všetky náležitosti  pre novú evidenciu a dňa 17. 10. 2006 bolo pracovisko zapísané do zoznamu MS SR ako znalecký ústav v odboroch: poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia, vodné hospodárstvo.  

Viac na https://sites.google.com/site/agrojustice