Plávanie

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, ako aj pohybového aparátu. Zvládnutie základov plávania pre neplavcov.
Obsah predmetu: Osvojenie si základov techniky plaveckých spôsobov - kraul, prsia, znak, motýlik, štartového skoku, obrátky. Rozvoj vytrvalosti a aeróbnej kapacity organizmu študentov. Osvojenie si základov hygienických návykov a dodržiavaní bezpečnosti pri plávaní.
Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Vyučujúci: Mgr. Roman Hrnčár, PhD.  Mgr. Igor Gavalovič, Mgr. Daniel Mikušovič