Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28. 02. 2018 prijal nasledovné uznesenie:
 
AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie na deň 11. 04. 2018. V prípade nezvolenia sa nová voľba kandidáta na rektora SPU v Nitre uskutoční dňa 24. 04. 2018.
 
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre
 
Kandidátov na rektora SPU v Nitre môžu navrhovať členovia AO SPU v Nitre a členovia Správnej rady SPU v Nitre.
 
Návrhy na kandidátov na rektora SPU podávajú členovia AO SPU v Nitre, členovia Správnej rady SPU v Nitre a pracoviská SPU v Nitre predsedníčke AS SPU v Nitre na predpísanom tlačive (tvorí prílohu dokumentu "Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na rektora") do 21.3.2018 do 14:00 h prostredníctvom podateľne SPU v Nitre.
 
Predsedníčka volebnej komisie AS SPU v Nitre pre voľbu kandidáta na rektora zabezpečí vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov s kandidatúrou do 28.3.2018 na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu dokumentu Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na rektora.
 
Predsedníčka AS SPU v Nitre následne zabezpečí zverejnenie zoznamu kandidátov na funkciu kandidáta na rektora SPU v Nitre (vrátane profesijných životopisov a programových téz jednotlivých kandidátov), ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou, do 30.3.2018.
 
 
 
 
Prílohy:

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

NÁVRH KANDIDÁTA NA FUNKCIU KANDIDÁTA NA REKTORA SPU V NITRE (editovateľný formát .doc)

Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre

Predpisy týkajúce sa volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre (podrobné)