Zasadnutie novozvoleného AS SPU

Zasadnutie novozvoleného AS SPU v Nitre za účasti členov končiaceho AS SPU v Nitre sa bude konať dňa 5. 11. 2014 o 13.00 h v  Kogresovom centre ŠD A. Bernoláka

Program :
1.    Otvorenie
2.    Zloženie a podpísanie sľubu člena AS SPU v Nitre
3.    Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajnú voľbu predsedu AS SPU v Nitre
4.    Voľba predsedu AS SPU v Nitre
5.    Voľba podpredsedov AS SPU v Nitre
6.    Voľba tajomníka AS SPU v Nitre
7.    Určenie termínu prvého riadneho zasadnutia AS SPU v Nitre
8.    Záver

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,

predsedníčka CUVK SPU v Nitre

Späť