Zasadnutie AS SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 24. 2. 2016 o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie výsledkov volieb do AS SPU v Nitre za AOŠ FEM
3. Zloženie sľubu nových členov AS SPU v Nitre
4. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
5. Kontrola plnenia uznesení z výjazdového zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11. 11. 2015
6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 4 k Štatútu SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 4 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
8. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
9. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Technickej fakulty SPU v Nitre
10. Tajná voľba podpredsedu AS SPU v Nitre za študentskú časť
11. Voľba člena Pedagogickej komisie AS SPU v Nitre za študentskú časť
12. Prerokovanie a schválenie aktualizácie Dlhodobého zámeru SPU v Nitre na rok 2016
13. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2015
14. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
-  aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
-  diskusia k aktuálnym informáciám
15. Rôzne
16. Záver

Späť