Zasadnutie AS SPU

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 12. 11. 2014 o 15.00 h v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka

Program:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Zloženie sľubu člena AS SPU v Nitre doc. Ing. Pavla Finduru, PhD.
3.    Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
4.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 5. 11. 2014
5.    Voľba členov odborných komisií AS SPU v Nitre
6.    Voľba predsedov odborných komisií AS SPU v Nitre
7.    Voľba zástupcu AS SPU v Nitre do RVŠ SR
8.    Voľba zástupcu študentskej časti AS SPU v Nitre do ŠRVŠ SR
9.    Voľba člena Správnej rady SPU v Nitre za zamestnaneckú časť AS SPU v Nitre
10.  Voľba člena Správnej rady SPU v Nitre za študentskú časť AS SPU v Nitre
11.  Voľba členov Vedeckej rady SPU v Nitre
12.  Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR
13.  Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
       - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
       - diskusia k aktuálnym informáciám
14.  Rôzne
15.  Záver

Späť