Zasadnutie AS SPU

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 4. 6. 2014 o 14.00 h v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka
 
Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 19. 5. 2014
4.   Prerokovanie a schválenie prerozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok 2014
5.   Prerokovanie Štatútu FAPZ SPU v Nitre
6.   Vyhlásenei volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobia 2014 - 2018
7.   Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing P. Bielikovi, PhD.
8.   Rôzne
9.   Záver

Späť