Zasadnutie AS SPU

Pozývame vás na zasadnutie Akademického senátu SPU, ktoré sa uskutoční 19. 5. 2014 o 14.00 h v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.

 
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 2. 4. 2014
4. Správa o činnosti SPU v Nitre za rok 2013
5. Správa o finančnom hospodárení SPU v Nitre za rok 2013
6. Harmonogram výučby na akademický rok 2014/2015
7. Štatút Správnej rady SPU v Nitre
8. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
9. Rôzne
10. Záver

Späť