Zasadnutie AS SPU

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 2. 4. 2014 o 13.00 h v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.
 
Program:
1.Otvorenie
2.Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 19. 2. 2014
4.Prerokovanie a schválenie Štatútu FBP a FZKI
5.Schválenie Harmonogramu výučby na akademický rok 2014/2015
6.Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
7.Rôzne
8.Záver

Späť