Zasadnutie AS SPU

V zamestnaneckej jedálni ŠD A. Bernoláka sa 18. decembra  2013 o 14.00 h uskutoční zasadnutie Akademického senátuSPU V Nitre.

Program :     

1.    Otvorenie

2.    Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie pre voľbu členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora SPU v Nitre

3.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 25. 9. 2013

4.    Vyhlásenie termínu volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové štvorročné obdobie na deň 19. 2. 2014

5.    Prerokovanie úplného znenia Štatútu Správnej rady SPU v Nitre

6.    Prerokovanie úplného znenia Poriadku poplatkov SPU v Nitre

7.    Odstránenie formálnych chýb v Štatúte SPU v Nitre

8.    Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.

9.    Rôzne:

-       Informácia o zasadnutí RVŠ SR

-       Rozdelenie neúčelovej dotácie na rok 2013

-       Prenájom pôdy na poľnohospodárske účely

-       Prenájom časti priestorov ŠVaPÚ vo vlastníctve SPU v Nitre

10. Záver

Späť