Zasadnutie Akademickej obce SPU

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9 ods. 1 písm. r) zaväzuje Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre raz za rok podať v Akademickej obci SPU v Nitre správu o svojej činnosti za daný rok.

P-AS SPU v Nitre z tohto dôvodu zvolal zasadnutie Akademickej obce SPU v Nitre na deň 27. 11. 2013 o 13.00 hod. do Auly SPU v Nitre uznesením P-AS SPU v Nitre 1/20/2013:

Predsedníctvo Akademického senátu SPU v Nitre zvoláva Akademickú obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na  27. 11. 2013 o 13.00 h  do auly SPU v Nitre.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2013.Prednesie predseda AS SPU v Nitre doc. Ing. Ján Weis, CSc.

3. Vystúpenie podpredsedu AS SPU v Nitre za akademickú obec študentov Ing. Jána Lajdu

4. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

5. Diskusia

6. Záver

 

doc. Ing. Ján Weis, CSc.

predseda

AS SPU v Nitre, v.r.

Späť