Zasadnutie Akademického senátu SPU v Ntre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 28. 04. 2021 (streda) od 13.00 h online prostredníctvom Microsoft (MS) Teams. K zasadnutiu sa môžete pripojiť prostredníctvom MS Teams. Kliknutím sa pripojíte k schôdzi
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť FAPZ, TF a FZKI SPU v Nitre
3. Zloženie sľubu nových členov AS SPU v Nitre
4. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 24. 3. 2021
6. Tajná voľba tajomníka AS SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rektorky SPU v Nitre na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou EUBIRAC a.s. (do 13. 12. 2019 ako EURO-BUILDING, a.s.) pred jej predložením na schválenie Správnej rade SPU v Nitre
9. Prerokovanie a schvaľovanie Žiadosti o udelenie súhlasu k predaju nepotrebného majetku SPU –  prevádzková budova a pozemky na Akademickej ul. v Nitre
10. Tajná voľba člena Vedeckej rady SPU v Nitre
11. Prerokovanie a schvaľovanie systemizácie pracovných miest TF SPU v Nitre
12. Verejná voľba člena Pedagogickej komisie AS SPU v Nitre
13. Rôzne
14. Záver

Späť