Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa bude konať dňa 8. 10. 2014 o 14.00 h v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka
 
Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 10. 9. 2014
4.   Voľba člena CUVK za FEM
5.   Prerokovanie Štatptu FEM
6.   Prerokovanie Štatútu TF
7.   Príprava volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie
8.   Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
9.   Rôzne
10. Záver
 

Späť