Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre dňa 11. 2. 2015 o 13.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou SPU
 
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu členky AS SPU v Nitre prof. Ing. Soni Javorekovej, PhD.
3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby   
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 12. 11. 2014
5. Schválenie Systemizácie pracovných miest SPU v Nitre na rok 2015
6. Schválenie Dodatku č. 2 k Štatútu SPU v Nitre
7. Schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
8. Schválenie Dodatku č. 2 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
9. Návrh na doplnenie členov Vedeckej rady SPU v Nitre
10. Schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre
11. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám 
12. Rôzne:
- návrh na rozdelenie neúčelovej dotácie na rok 2014
13. Záver

Späť