Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa bude konať dňa 29. 10. 2014 o 14.00 h v zamestnaneckej jedálni ŠD A. Bernoláka
 
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 10. 9. a 8. 10. 2014
4. Schválenie výsledkov volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2014 - 2018
5. Schválenie Správy o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2014
6. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
7. Rôzne
8. Záver

Späť