Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 24. 03. 2021 (streda) od 13.00 h online prostredníctvom MS Teams.
 
Program:
 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu novej členky AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 17.2.2021
5. Prerokovanie a schvaľovanie Rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na SPU v Nitre na rok 2021
6. Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu nákladov a výnosov SPU v Nitre na rok 2021
7. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štipendijnému poriadku SPU v Nitre
8. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu a rokovacieho poriadku Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre
9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rektorky SPU v Nitre na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou INPEK, s.r.o. (pred jej predložením na schválenie správnej rade SPU v Nitre)
10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rektorky SPU v Nitre na uzatvorenie zmluvy o úvere a záložnej zmluvy so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. (pred jej predložením na schválenie správnej rade SPU v Nitre)
11. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FZKI SPU v Nitre
12. Prerokovanie a schvaľovanie systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre
13. Aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre - rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
14. Rôzne
15. Záver
 

Späť