Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 17. 02. 2021 (streda) od 13.00 h online prostredníctvom Microsoft (MS) Teams. K zasadnutiu sa môžete pripojiť prostredníctvom nasledujúceho linku: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 30. 9. 2020
4. Prerokovanie a schvaľovanie Rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 – dodatok č. 7
5. Prerokovanie a schvaľovanie nových Zásad volieb AS SPU v Nitre
6. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti AS SPU v Nitre za obdobie 11/2019-12/2020
8. Prerokovanie a schvaľovanie systemizácie pracovných miest celouniverzitných pracovísk SPU v Nitre a FAPZ SPU v Nitre
9. Verejná voľba člena Pedagogickej komisie AS SPU v Nitre za zamestnaneckú časť FAPZ SPU v Nitre
10. Aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre - rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
11. Rôzne
12. Záver
 

Späť