Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 8. 7. 2015 o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:

1 Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 15. 5. 2015
4. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
6. Prerokovanie a schválenie Dlhodobého zámeru SPU v Nitre na roky 2016 - 2022
7. Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre
8. Prerokovanie a schválenie zmeny Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
9. Prerokovanie a schválenie zmeny harmonogramu výučby na akademický rok 2014/2015
10. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
                - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
                - diskusia k aktuálnym informáciám
11. Rôzne
12. Záver

Späť