Zasadnutie Akademického senátu SPU

V Kongresovom centre SPU sa 10. 9. 2014 o 13.00 h bude konať zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre.
Program :
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 2. 7. 2014
4. Schvaľovanie návrhov na prorektorov SPU v Nitre
5. Schvaľovanie návrhov na členov Vedeckej rady SPU v Nitre
6. Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
7. Schvaľovanie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
8. Príprava volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie
9. Rôzne:
  - Prerokovanie Štatútu Centra výskumu AgroBioTech SPU v Nitre
  - Voľba člena CUVK za FEM SPU v Nitre
10. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
11. Záver

Späť