Zasadnutie Akademického senátu SPU

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 11. 5. 2016 o 13.00 h Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

 

Program:

 1.Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
 3. Kontrola plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 31. 3. 2016
 4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2015
 5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2015
 6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
 7. Prerokovanie a schválenie Štatútu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 8. Prerokovanie a schválenie Systemizácie pracovných miest na FZKI SPU v Nitre na rok 2016
 9. Prerokovanie a schválenie Systemizácie pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre na rok 2016
10. Voľba členov stálej CUVK SPU v Nitre
11. Schválenie návrhu na doplnenie člena Vedeckej rady SPU v Nitre
12. Prerokovanie a schválenie „Návrhu na výpožičku priestorov“ Katedry biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre  pre Chemický ústav SAV v Bratislave
13. Prerokovanie a schválenie rozdelenia neúčelovej dotácie na rok 2016
14. Prerokovanie a schválenie zmeny predmetu výpožičky – cyklolávka
15. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám
16. Rôzne
17. Záver

Späť