Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční 13. 05. 2020 (streda) o 10.00 h prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Microsoft (MS) Teams alebo v nevyhnutných prípadoch osobne v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka za podmienky dodržania hygienických opatrení (ochrana dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, dodržanie odstupu 2 m, atď.).

Verejnosti bude verejný priamy prenos sprístupnený prostredníctvom webového odkazu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke univerzity ešte pred začatím zasadnutia.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 4. 3. 2020
4. Prerokovanie a schvaľovanie Rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na SPU v Nitre na rok 2020
5. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 6 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
6. Aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre - rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
7. Rôzne
8. Záver

Späť