Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční  25. 6. 2019 (utorok) o 9.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie a podpísanie sľubu člena AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 15. 5. 2019
5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Rozpočtu výnosov a nákladov SPU v Nitre na rok 2019
6. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FAPZ SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu FEM SPU v Nitre
8. Prerokovanie a schvaľovanie Systemizácie pracovných miest FAPZ a FZKI SPU v Nitre
9. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku SPU v Nitre
10. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
11. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 6 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
12. Tajná voľba člena Správnej rady na návrh rektorky SPU v Nitre
13. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za akademickú obec študentov SPU v Nitre
14. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám
15. Rôzne
16. Záver

Späť