Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 14. 5. 2018 (pondelok) o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11. 4. 2018
4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2017
5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017
6. Prerokovanie a schválenie rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok 2018
7. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k umiestneniu stavby a zriadeniu vecného bremena k majetku SPU v Nitre
8. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
     - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
     - diskusia k aktuálnym informáciám
9. Rôzne
10. Záver

Späť