Výskumné aktivity univerzity možno podporiť aj vašimi 2 %

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/2percenta/2_percenta.jpgSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa opäť zaregistrovala do zoznamu  prijímateľov 2 % z dane ako subjekt vedy a výskumu. Môže sa tak uchádzať o podiel zaplatenej dane od fyzických aj právnických osôb za rok 2014. Získané finančné prostriedky možno použiť na podporu vedy a výskumu, napríklad na nákup zariadení alebo spotrebného tovaru pre konkrétne výskumné aktivity. Už niekoľko rokov sa z prostriedkov 2 % nakupuje aj zahraničná a domáca vedecká literatúra.

V roku 2014 (daň za rok 2013) získala univerzita 4 850 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v roku 2014 a veríme, že tak urobíte aj v tomto roku.

Ako postupovať pri poukázaní 2 %

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnancom SPU ho vystaví útvar ekonomiky práce a mzdovej učtárne), vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.

2 % (3 %) z dane možno poukázať iba vtedy, ak výsledná suma je vyššia ako 3 eurá.

3 % z dane môže poukázať iba ten, kto v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie.

Tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane..., príp. aj s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní ...) je potrebné zaslať alebo odovzdať na príslušnom daňovom úrade (podľa miesta trvalého bydliska) do 30. 4. 2015. 

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie môže poukázať 2 % (3 %) tak, že v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplní príslušné kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane. Pre poukázanie 3% rovnako platí, že fyzická osoba musí priložiť potvrdenie o tom, že vykonávala dobrovoľnícku prácu v rozsahu najmenej 40 hodín.

Podmienkou poskytnutia 2 % (3 %) z dane fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie je nielen to, aby bolo daňové priznanie odovzdané v riadnom termíne (zvyčajne do 31. 2. 2015), ale aj včas zaplatená daň z príjmov.

 

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie uvedie v daňovom priznaní nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482

Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja

Obchodný názov:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo: Nitra

Ulica: Tr. A. Hlinku

Číslo: 2

PSČ: 949 76

 

Právnická osoba môže poukázať 2 % (1,5 %) z dane viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Právnická osoba poskytuje 2 % (1,5 %) tak, že v daňovom priznaní vyplní príslušné kolónky.

 

Ak právnická osoba v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31. 03. 2015) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1,5 % z dane.

 

Právnická osoba uvedie do daňového priznania nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482

Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja

Obchodný názov:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo: Nitra

Ulica: Tr. A. Hlinku

Číslo: 2

PSČ: 949 76

 

Späť