Výjazdové zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Výjazdové zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre dňa 2. 7. 2014 v obci Rišňovce
 
 
Program:
1. Otvorenie, príhovor starostu obce
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 4. 6. 2014
4. Prerokovanie zmeny termínu volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie
5. Dodatok č. 1 k Štatútu SPU v Nitre
6. Prerokovanie Štatútu FAPZ SPU v Nitre
7. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
8. Rôzne
9. Záver

Späť