Výjazdové zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Výjazdové zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 17. 6. 2016 v Nitre a v Podkylave.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11.5.2016 a z mimoriadneho zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 18.5.2016
4. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
5. Prerokovanie a schválenie odpredaja nehnuteľnosti – pozemku v kat. úz. Chrenová pozemok EKN, parc. č. 1700/1
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za AOŠ FBP, FEŠRR a FZKI
7. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
   - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
   - diskusia k aktuálnym informáciám
8. Rôzne
9. Záver

Späť