Vyhraj vstupenky na festival Nature!

Chceš sa zúčastniť na enviro hudobnom festivale NATURE v Jahodnej? SPU ti to umožní!Zamysli sa nad "enviro-friendly" riešeniami pre našu univerzitu a hraj o vstupenky!
Vytvor študentský tím a zamerajte sa napríklad na úpravu areálu, nakladanie s dažďovou vodou, odpadmi, osvetlením a pod.

Spracujte projekt, prezentujte ho posterom, videom, prezentáciou alebo akokoľvek inak. Projekt spracujte do bodov:
- prezentácia tímu,
- definovanie problému (pôvod, popis stavu, fotodokumentácia),
- definovanie zložiek životného prostredia, ktoré sú ovplyvnené,
- návrh riešenia (popis myšlienky, vizualizácia, potrebné dáta, finančná stránka, zapojenie študentov…),
- očakávané zlepšenia.

Porota zložená z odborníkov z našej univerzity a z vedenia vyberie tri najlepšie projekty. Ich navrhovatelia získajú vstupenky na festival
Nature. Celkovo bude odovzdaných 10 vstupeniek.

Hodnotiace kritériá projektov:
aktuálnosť – 20%
inovatívnosť – 30%
realizovateľnosť – 20%
dopad – 20%
spracovanie, prezentácia, vizuálne stvárnenie – 10%

Svoje projekty posielajte do 31. 07. 2020 na e-mail maria.holovicova@uniag.sk.

Vyhraj vstupenky na festival Nature!

Späť